Echtscheiding

  Dossier echtscheiden op www.notaris.be
  www.onzewegenscheiden.be van de orde van Vlaamse Balies
  Gratis juridische bijstand
  Wat te doen bij een scheiding? – brochure

Bij een echtscheiding wordt de huwelijksband volledig verbroken. Het gaat hier om het burgerlijk huwelijk. Op 13 april 2007 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de nieuwe echtscheidingswet definitief goed. Die wet is in werking sinds 1 september 2007. De oude echtscheidingsprocedure blijft nog van toepassing op de procedures ingeleid voor 1 september 2007.

De Belgische wetgever wou een schuldloze echtscheiding invoeren. Dat betekent dat de vraag naar de verantwoordelijkheid van de breuk niet langer centraal staat in de procedure. De echtscheiding op grond van bepaalde feiten (fouten) en de scheiding op grond van 2 jaar feitelijke scheiding werden vervangen door de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. De echtscheiding door onderlinge toestemming werd in grote lijnen behouden en geïntegreerd in de gewone procedure.

Alvorens een beroep te doen op advocaten, is het misschien een goed idee om eerst een afspraak te maken met een bemiddelaar in familiezaken.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

  Echtscheiding door onderlinge toestemming

De meest menselijke manier van echtscheiding is een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Dat is een echtscheiding waarin jij en je ex-partner, in principe zonder elkaar de schuld te geven, samen besluiten uit de echt te scheiden. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan scheiden met onderlinge toestemming.

Als je besluit om in onderlinge toestemming te scheiden, maak je een overeenkomst op. Jullie moeten allebei over alle punten akkoord zijn.

Wat zet je minstens in die overeenkomst?

 • Hoe worden jullie bezittingen en eventuele schulden verdeeld?
 • Als het gaat over een woning of een hypothecaire lening moet een notaris de akte opstellen.
 • Hoe wordt het contact met de kinderen geregeld?
 • Wat gebeurt er met alimentatie?

Denk heel goed na voor je die overeenkomst tekent. Eens ze is gesloten, is ze bindend en moet je je er aan houden. Om er iets aan te veranderen, moeten zowel jij als je ex-partner akkoord gaan. Als de EOT niet goed of onvolledig is geformuleerd, komen er bijna altijd problemen van.
Koppel bv. de alimentatie aan de index, aan jullie inkomens, aan de leeftijd van de kinderen,… Je kan in de EOT ook laten opnemen dat een bepaalde regeling om de zoveel jaar herzien wordt.

Omdat er zoveel conflicten ontstaan rond een onduidelijk geformuleerde EOT, is het een goed idee om raad te vragen. Je kan een advocaat, een notaris of een bemiddelaar in familiezaken contacteren.

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting

  Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting

De echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting vervangt de echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de echtscheiding na 2 jaar feitelijke scheiding.

Volgens de echtscheidingswet is het huwelijk onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting.

Het bewijs van onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd, waaronder een betrapping op overspel door een gerechtsdeurwaarder, of geschriften/getuigen die wijzen op grove beledigingen.

  De wet voorziet twee specifieke gevallen van onherstelbare ontwrichting.

 • Wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door beide echtgenoten:
  • na meer dan zes maanden feitelijk gescheiden te zijn
  • indien de echtgenoten minder dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.
 • Wanneer de aanvraag gedaan wordt door één enkele echtgenoot:
  • na meer dan één jaar feitelijke scheiding
  • indien de echtgenoten minder dan één jaar feitelijk gescheiden zijn, door tweemaal te verschijnen voor de rechtbank waarbij na een reflectieperiode, de wil tot echtscheiden wordt herhaald.

De rechter krijgt in deze nieuwe procedure een kleinere rol toebedeeld. Hij zal immers vaak enkel vaststellen dat de termijnen verstreken zijn en dat de echtscheiding kan uitgesproken worden. De beslissingen waarin de echtscheiding wordt uitgesproken gebeuren meestal snel en zonder debat. Om die reden is er geen beroep mogelijk tegen de echtscheidingsbeslissing (tenzij het gaat om een beslissing waarbij de echtscheiding wordt geweigerd).

Het blijft wel mogelijk om Cassatieberoep aan te tekenen, maar de termijn om dit te kunnen doen bedraagt één maand (in plaats van drie maanden in het gemeen recht).