Inkomsten

Op deze pagina:

 • Als je werkt
  • Heb je recht op een loon.
  • Tijdskrediet en loopbaanonderbreking
  • Thematische verloven
  • Aanmoedigingspremies
 • Als je even niet werkt
  • Werkloosheidsuitkering
  • Pas van de schoolbanken?
  • Langdurig ziek?
  • Bestaansonzekerheid, maatschappelijke dienstverlening en leefloon

Als je werkt

Zie ook: Werk vinden

  Heb je recht op een loon.

  De Loonwijzer: alle informatie over je loon, je rechten als werknemer en sociale wetgeving.

De rechten van werknemers worden verdedigd door de vakbonden. Zij zijn dan ook de eerste die je kan aanspreken met al je vragen over je loon of problemen op het werk.

  Heb je misschien recht op tijdskrediet of loopbaanonderbreking.

Zie ook: Werk en gezin combineren
  Tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven

Via het systeem van tijdskrediet kan je voor een tijd minder werken. Dat kan misschien een oplossing zijn om je werk en gezinsleven te combineren zonder te veel financiële problemen. Je kunt immers een aanvullende uitkering krijgen voor sommige vormen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (bv om voor een kind te zorgen).

  Heb je recht op verlof in specifieke situaties

Zie ook: Werk en gezin combineren – thematische verloven
  Tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven

Naast tijdskrediet en loopbaanonderbreking, zijn er nog een aantal specifieke situaties waarin je verlof kan opnemen. Tijdens dat verlof krijg je een uitkering. Het gaat om ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

  Heb je misschien recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Zie ook: Werk en gezin combineren
  Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven

Bovenop de uitkeringen die je krijgt voor je tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematische verloven, is er ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid als je in het Vlaamse Gewest bent tewerkgesteld. Afhankelijk van de sector waarin je bent tewerkgesteld (privé, social profit of de openbare sector) en afhankelijk van het verlof waarvoor je de aanmoedigingspremie aanvraagt, zijn er andere mogelijkheden en voorwaarden. Lees het allemaal goed na!

  Je moet deze premies zelf aanvragen.

Als je even niet werkt

  De werkloosheidsuitkering.

Zie ook: Werkloosheid
  werkloosheid

Als je buiten je wil om werkloos bent en je wil aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen en heb je een aantal verplichtingen. Meer informatie op de websites hierboven of contacteer je vakbond.

  Pas van de schoolbanken? De inschakelingsuitkering.

Zie ook: Werkloosheid

  Beroepsinschakelingstijd

  inschakelingsuitkering

Als je net je opleiding hebt afgerond en je kan niet direct een job vinden, kan je na het doorlopen van de beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering krijgen. Ook hiervoor zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Meer informatie op de websites hierboven.

  Je bent (langdurig) ziek?

Zie ook: De ziekteverzekering

  Arbeidsongeschiktheid

  Uitkeringsregelingen bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer je als loontrekkende of zelfstandige door ziekte of ongeval niet meer kunt werken, heb je recht op een vervangingsinkomen (behalve wanneer het om een beroepsziekte of een arbeidsongeval gaat). Er is wel telkens een andere regeling van toepassing. Onder bepaalde voorwaarden kan je je ziekte-uitkeringen cumuleren met je beroepsinkomen. Aan de erkenning van de arbeidsongeschiktheid zijn ook een aantal sociale en fiscale voordelen verbonden.

Als je door ziekte of ongeval niet in staat bent om te werken (dit geldt ook voor werklozen), contacteer dan zo snel mogelijk je ziekenfonds voor alle informatie en de manier om je uitkering aan te vragen.

  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – HZIV

  De christelijk mutualiteit (CM)

  De liberale mutualiteit

  De neutrale ziekenfondsen

  De onafhankelijke ziekenfondsen

  De socialistische mutualiteit

 Recht op maatschappelijke integratie – maatschappelijke dienstverlening (o.a. leefloon).

Sommige mensen slagen er door omstandigheden niet in om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom heeft de overheid maatregelen uitgewerkt die kunnen helpen om perioden van bestaansonzekerheid te overbruggen. Maatschappelijke dienstverlening kan de vorm aannemen van hulp in natura of financiële hulp. Het kan dan gaan om voedingsbonnen, tussenkomst in de verhuiskosten, … maar ook sociale begeleiding en advies. Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.

  Hoe aanvragen?

Om van het recht op maatschappelijke dienstverlening gebruik te maken, moet je bij het OCMW een aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening indienen. Het OCMW voert dan een sociaal onderzoek uit, en gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om maatschappelijke dienstverlening te krijgen. Het OCMW controleert je bestaansmiddelen en of je behoeftig bent, en bepaalt dan welke dienstverlening het best aan jouw behoeften is aangepast.

Het OCMW van elke gemeente moet het recht op maatschappelijke integratie waarborgen aan personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen. Er moet worden gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

Je beschikt steeds over een inkomen om van te leven. Onder tewerkstelling wordt steeds een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. Wanneer een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is, heb je recht op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. De toekenning van het leefloon kan gevolgd worden door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

  Om een leefloon te krijgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  Voorwaarden voor een leefloon.

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België
 • Je ben burger van de Europese Unie, vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven of erkend vluchteling of staatloze
 • Je bent meerderjarig. Ook door het huwelijk ontvoogde minderjarigen, minderjarige meisjes die zwanger zijn of die kinderen ten laste hebben, kunnen een leefloon aanvragen.
 • Je beschikt niet over toereikende bestaansmiddelen, kunt er geen aanspraak op maken, en bent niet in staat om er (door eigen inspanningen of op een andere manier) te verwerven. Via het sociaal onderzoek gaat het OCMW na over hoeveel bestaansmiddelen je beschikt tenzij dat om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • Je bent bereid te werken

  Ook studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden een leefloon aanvragen. Meer informatie daarover krijg je bij het OCMW of de onderwijsinstelling waar je les volgt.

Uitgekeerde bedragen:

De opdracht van het OCMW is niet zozeer om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

De bedragen van het leefloon en de financiële hulp of met andere woorden het equivalent leefloon die wordt bepaald door het recht op maatschappelijke hulp, zijn op elkaar afgestemd.

De wet bepaalt hoeveel geld je iedere maand kan krijgen (bedragen vanaf 1 juli 2017):

Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je jouw huishouden gemeenschappelijk regelt. = bedrag per samenwonende persoon: 589,82 euro

Categorie 2: Je leeft alleen. = bedrag alleenstaande persoon: 884,74 euro

Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen: 1.179,65 euro.

  FAQ Equivalent leefloon.
  Vind een OCMW in je buurt.
  OCMW dienstverlening.