Kinderbijslag

  Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
  0800/944.34

Kinderbijslag is een maandelijks bedrag dat je krijgt en waarmee de overheid het onderhoud van je kinderen mee ondersteunt. Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van hoeveel kinderen je hebt (hoe meer kinderen, hoe hoger de kinderbijslag per kind), hoe oud de kinderen zijn (hoe ouder, hoe hoger de kinderbijslag). Daarnaast zijn er een aantal speciale gevallen (bv. hogere kinderbijslag als je een gehandicapt kind hebt, wezenbijslag, de sociale toeslag, toeslag voor eenoudergezinnen).

Naast deze maandelijkse bijslagen is er nog een jaarlijkse schoolpremie die je automatisch in juli krijgt voor je schoolgaande kinderen.

Via de kinderbijslag zijn er ook twee eenmalige premies die samenhangen met de komst van een kind, nl. de geboortepremie en de adoptiepremie.

Sinds 1 juli 2014 zijn er geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er is nu een algemeen kinderbijslagstelsel. Zelfstandigen krijgen dus dezelfde kinderbijslag als werknemers en ambtenaren.

  Er wordt wel een verschil gemaakt waar je kind woont. Alle informatie hieronder gaat uit van de situatie in Vlaanderen. Woont je kind in een andere regio in België, volg dan onderstaande links.

  Hoe aanvragen?

Als je al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als al kraamgeld betaald werd voor de geboorte, hoef je niets te doen. Je kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch je recht op kinderbijslag.

Bij een eerste aanvraag vul je het formulier   aanvraag om kinderbijslag in. Je kan het ook aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Als je je fonds niet kent, vraag dan de naam aan je werkgever van de persoon die de kinderbijslag aanvraagt, of aan FAMIFED (0800 944 34). In principe vraagt de vader de kinderbijslag aan en wordt het aan de moeder uitbetaald.

  Je krijgt sowieso kinderbijslag tot je kind 18 jaar is. Als je kind nog verder studeert, kan je kinderbijslag krijgen tot het het einde van de maand waarin het kind 25 jaar wordt.

Als je kind 6 jaar wordt, krijg je een extra maandelijkse leeftijdsbijslag. Als het 12 jaar wordt, is er opnieuw een extra maandelijkse leeftijdsbijslag. De laatste sprong is wanneer het kind 18 jaar wordt.

Toeslagen op de kinderbijslag

Afhankelijk van je situatie kan je ook recht hebben op een aantal toeslagen. Informeer je hier goed over. Sommige toeslagen kan je niet samen krijgen.

Leeftijdsbijslag

  De maandelijkse leeftijdsbijslag

Als je kind 6 jaar wordt, krijg je een extra maandelijkse leeftijdsbijslag. Als het 12 jaar wordt, is er opnieuw een extra maandelijkse leeftijdsbijslag. De laatste sprong is wanneer het kind 18 jaar wordt. Je moet deze niet aanvragen. Hij wordt automatisch verrekend

Toeslag voor
eenoudergezinnen

  Toeslag voor eenoudergezinnen

  Voorwaarden:

  • Je mag maximum € 2309,58 bruto per maand verdienen.
  • Het recht op eenoudertoeslag vervalt als er een partner of een persoon die geen familie is tot en met de derde graad in je gezin komt wonen en als je een huwelijk aangaat.
  •   Als je al een toeslag als langdurig werkloze, langdurig zieke, invalide of gepensioneerde krijgt, dan krijg je als alleenstaande ouder € 17,97 extra vanaf het derde kind. Voor de eerste 2 kinderen zijn de toeslagen niet cumuleerbaar.

  Hoe aanvragen?
Vul het   formulier S in voor een voorlopige toekenning van de toeslag .

  Als er iets wijzigt aan je gezinssituatie of aan je inkomen, breng je kinderbijslagfonds zo snel mogelijk op de hoogte. Ontvang je de toeslag voor eenoudergezinnen niet en denk je dat je er recht op hebt? Contacteer dan zeker je kinderbijslagfonds.

Toeslag voor
langdurig werklozen

  Toeslag voor langdurig werklozen en gepensioneerden

De toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden(ouderdoms- of overlevingspensioen) is een toeslag waar je recht op hebt als volledig werkloze met een uitkering, deeltijds werkende met een uitkering en (brug)gepensioneerde. De eerste zes maanden van je werkloosheid heb je recht op de gewone kinderbijslag, maar als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt, heb je vanaf de zevende maand recht op een bijkomende toeslag. De wachttijd van 6 maanden geldt niet voor de gepensioneerden.

  Voorwaarden:

  • Je gezinsinkomen is maximum € 2309,58 bruto per maand.
  • Ook voor (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen, kan er recht zijn op een toeslag, op voorwaarde dat die andere (stief)ouder niet hertrouwd is of samenwoont.

  Hoe aanvragen?
Vul het   formulier S in voor een voorlopige toekenning van de toeslag .

  Als er iets wijzigt aan je gezinssituatie of aan je inkomen, breng je kinderbijslagfonds zo snel mogelijk op de hoogte. Ontvang je de toeslag voor eenoudergezinnen niet en denk je dat je er recht op hebt? Contacteer dan zeker je kinderbijslagfonds.

Toeslag voor
langdurig zieken

  Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten

Wanneer je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je recht hebben op een sociale toeslag. De eerste zes maanden heb je recht op de gewone kinderbijslag, maar als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt, heb je vanaf de zevende maand recht op een bijkomende toeslag.
  Je hebt, onder voorwaarden, ook recht op deze toeslag als je in bevallingsrust bent.

  Voorwaarden:

  • Je gezinsinkomen is maximum € 2309,58 bruto per maand.
  • Ook voor (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen, kan er recht zijn op een toeslag, op voorwaarde dat die andere (stief)ouder niet hertrouwd is of samenwoont.

  Hoe aanvragen?
Vul het   formulier S in voor een voorlopige toekenning van de toeslag .

  Als er iets wijzigt aan je gezinssituatie of aan je inkomen, breng je kinderbijslagfonds zo snel mogelijk op de hoogte. Ontvang je de toeslag voor eenoudergezinnen niet en denk je dat je er recht op hebt? Contacteer dan zeker je kinderbijslagfonds.

Toeslag voor een
gehandicapt kind

  Toeslag voor voor kinderen met een handicap

De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende toeslag voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening.

  Hoe aanvragen?
Denk je dat je kind recht kan hebben op de toeslag? Neem dan contact op met je kinderbijslagfonds. Het fonds stuurt jouw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid en die bezorgt je de nodige formulieren. Je kind zal ook uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek om de handicap aan de hand van vastgelegde criteria in te schalen. De arts deelt zijn beslissing mee aan het gezin en het kinderbijslagfonds.

Wezenbijslag

  Wezenbijslag

Als een of beide ouders overlijden wordt de gewone kinderbijslag vervangen door een bedrag, de wezenbijslag. Die wordt eventueel nog aangevuld met een leeftijdstoeslag.

  Hoe aanvragen?
Je hoeft meestal niets te doen. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van het overlijden, via de Kruispuntbank en onderzoekt het recht op de wezenbijslag.
Als je niet automatisch de verhoogde wezenbijslag ontvangt, vul dan de   aanvraag om wezenbijslag in. Het kinderbijslagfonds onderzoekt of er recht is.

  Als je opnieuw samenwoont of hertrouwt, wordt er vanaf de volgende maand opnieuw het bedrag van de gewone kinderbijslag betaald en vervalt het recht op de wezenbijslag.

Geboortepremie

  Geboortepremie

De geboortepremie is een eenmalige premie voor zwangere of (pas) bevallen vrouwen. Vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot vijf jaar na de geboorte kan je ze aanvragen bij het kinderbijslagfonds. Je krijgt ze wel pas ten vroegste vanaf de achtste maand van je zwangerschap. Je kan het kraamgeld ook aanvragen voor een dood geboren kindje of als je na minstens 180 dagen zwangerschap een miskraam hebt gehad.

  Hoe aanvragen?

Voor een eerste kind
Als je werkt of een uitkering krijgt, dan vul je het formulier   Aanvraag om kraamgeld in, je ondertekent het, en je stuurt het naar het kinderbijslagfonds van je (laatste) werkgever. Op het formulier staat alle verdere informatie.
Voor een volgende geboorte
Je stuurt een attest naar je kinderbijslagfonds waarop staat dat je minstens 5 maanden zwanger bent.

Adoptiepremie

  Adoptiepremie

De adoptiepremie is ook een eenmalige premie. Zodra de adoptieprocedure is opgestart kan je ze aanvragen bij het kinderbijslagfonds. Voorwaarde is wel dat het kind dat je adopteert recht heeft op kinderbijslag en dat er nog geen kraamgeld voor het kind betaald is. Je kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

  Hoe aanvragen?

Vul het formulier   Aanvraag voor adoptiepremie in, onderteken het, en stuur het naar het kinderbijslagfonds van je werkgever. Stuur een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie mee.