Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Als zelfstandige

Het is niet vanzelfsprekend om als zelfstandige een zaak te runnen. Het is meestal hard werken voor een onzekere toekomst. Er zijn voor zelfstandigen minder sociale voorzieningen. De papierwinkel is niet te onderschatten. Denk aan een boekhouding, reglementen waar je je aan moet houden, documenten en vergunningen die je moet aanvragen. Volgende websites zijn interessant voor wie een carrière als zelfstandige nastreeft:

 Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je bedrijf opstart in Vlaanderen.

 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers – vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen – en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.

 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie met veel informatie over het opstarten van een onderneming.

 Unizo, de belangenvereniging van ondernemers in Vlaanderen.

 Gewestelijke overheidsdienst Brussel; economie en werkgelegenheid met subsidies en steunmaatregelen voor ondernemers.

Startersaanmoedigingen van de federale overheid

Behoud van recht op werkloosheidsuitkering:

Een werknemer die een zelfstandig beroep begint maar die binnen een bepaalde termijn zijn zelfstandige activiteit om objectieve redenen terug stopt, kan zijn recht op werkloosheidsuitkering na de stopzetting hernemen.

Voor meer info kun je terecht in het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of op www.rva.fgov.be.

Vrijstelling van stempelcontrole in het kader van vorming van zelfstandigen:

De werkzoekende die wenst opgeleid te worden voor een zelfstandig beroep erkend door de FOD Middenstand kan als werkzoekende vrijstellingen krijgen met betrekking tot de beschikbaarheid, de inschrijving als werkzoekende en de stempelcontrole.

Elke werkzoekende die werkloosheidsvergoedingen ontvangt en die zich wil voorbereiden op zijn zelfstandige loopbaan kan onder bepaalde voorwaarden en tijdens de zes maanden voorafgaand aan het begin van zijn activiteit bepaalde voorbereidende werken uitvoeren met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.

Voor meer info kun je terecht in het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of op www.rva.fgov.be.

Onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking:

Werknemers die een volledige loopbaanonderbreking nemen om te starten als zelfstandige kunnen in het kader van het ‘tijdskrediet’ voor maximum één jaar een onderbrekingsuitkering genieten bij de RVA; zij moeten de 12 voorafgaande maanden al een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend in bijberoep.

Voor meer info kun je terecht in het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of op www.rva.fgov.be.

Participatiefonds:

Het particitpatiefonds werd opgericht om het eigen vermogen van KMO’s, zelfstandigen en vrije beroepen te versterken en om de werkloosheid te bestrijden. Het fonds werkt met diverse formules van gunstige leningen voor startende zelfstanidgen:

INITIO is er voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s die hun zaak willen starten of uitbreiden. Het maximumbedrag van de lening van het participatiefonds is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

€100.000;

5 maal de eigen inbreng;

50% van het totale investeringsbedrag (! het saldo moet bestaan uit een eigen inbreng en een bankkrediet !)

Het minimum voor de lening van het Participatiefonds bedraagt €7.500. De aanvraag moet je rechtstreeks indienen bij het Participatiefonds met behulp van een boekhouder, accountant of revisor.

STARTEO is een lening bedoeld voor zelfstandigen die maximaal 4 jaar gestart zijn en dient  voor de financiering van de startinvesteringen of van de overname.  Er is een eigen inbreng van minimum 10% nodig.  De lening wordt toegestaan aan een rente die 1,25% lager ligt dan de intrestvoet van de bank en de eerste twee jaar zelfs aan een rente van 3%.

STARTLENING is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of niet-werkende werkzoekenden sedert minstens 3 maanden, en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon.  Indien ze zich als zelfstandige willen vestigen kunnen ze een lening van 30.000 € krijgen.  Er is een eigen inbreng van minimum 25% nodig.  De rentevoet bedraagt 4%.

PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN voorziet voor niet-werkende werkzoekenden jonger dan 30 jaar, die zich voor de eerste keer vestigen, gedurende 3 tot 6 maanden gratis bijstand bij hun voorbereidingen en een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 €.  De jonge starter kan bovendien 4.000 € lenen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit stukje is renteloos en moet pas vanaf het zesde jaar terugbetaald worden.

SOLIDAIRE LENING is er voor personen met een laag inkomen die het bestaansminimum, een werkloosheids- of sociale uitkering ontvangen. Zij kunnen bij gebrek aan financiële middelen voor het starten met een eigen zaak, een solidaire lening vragen van maximum € 12.000.

OPTIMEO dient voor expansie of overname van een bestaande onderneming.  Er is een mogelijke vrijstelling van terugbetaling van kapitaal mogelijk.  Deze lening bedraagt maximum €250.000 (€350.000 bij overname).

BUSINESS ANGEL+ richt zich vooral tot de ondernemers die een project opstarten dat vernieuwend is of van technische aard en hierdoor moeilijk toegang hebben tot het klassieke bankkrediet.  Het maximumbedrag van de lening is €125.000.  De looptijd van de lening bedraagt 5,7 of 10 jaar en is afhankelijk van de aard van de te financieren investering.

IMPULSEO-I is een plan bestemd voor de financiering van de vestiging van huisartsenpraktijken.  Voor een eerste installatie kun je een lening van €15.000  aangaan en een bijkomende eenmalige premie van €20.000 voor een nieuwe installatie in een zone met een tekort aan huisartsen.

IMPULEO-II is bestemd voor huisartsengroeperingen en voorziet in een bijdrage in de loonkosten van een administratief medewerker.  De tussenkomst kan tot maximaal €16.500 bedragen.

Vlaamse steunmaatregelen voor zelfstandigen

Agentschap Innoveren & Ondernemen: alle steunmaatregelen van A-Z

Steun aan ondernemende vrouwen

 Dienstencheques Vlaanderen voor zelfstandige moeders

Vrouwen die als zelfstandige werken, genieten van een bijkomend voordeel binnen het dienstenchequesysteem. Sociale verzekeringskassen kennen zelfstandige moeders 105 gratis dienstencheques toe bij de geboorte van hun kind. Dit om ervoor te zorgen dat hun gezinsleven er niet onder lijdt wanneer ze na hun moederschapsverlof hun beroepsactiviteit hervatten.

 Markant/Artemis

Bij het professionele vrouwennetwerk Artemis bouw je in een ontspannen sfeer een interessant netwerk uit. De acht Artemis-netwerken bieden je een waaier aan kwalitatieve activiteiten.

 Markant/onderneemster worden in Brussel

Het Traject Ondernemende Vrouwen in Brussel! (TOV) inspireert en begeleidt vrouwen naar zelfstandig ondernemerschap.

 Ella kenniscentrum voor gender en etniciteit / workshop ondernemen

 Ella kenniscentrum gender en diversiteit/dossier Gezocht: ondernemer (v). Ondernemerschap in intersectioneel perspectief

Werkzoekenden, ex-gefailleerden of iedereen die een eigen zaak wil starten of een extra duwtje in de rug kan gebruiken en daarvoor niet terecht kan bij de reguliere banken om een krediet aan te vragen, kunnen een beroep doen op het systeem van microkredieten, een mix van financiering en persoonlijke begeleiding.

 Microstart

 Impulskrediet

 Week van het microkrediet