Sociale woning kopen

De (hypotecaire) lening

  Geld lenen

Een woning bouwen of kopen kost veel geld. De meeste mensen kunnen of willen dat geld niet direct op tafel leggen. Een lening is vaak veel interessanter. Een lening om een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen, is vaak een hypothecaire lening. Om zo’n lening af te sluiten, is vaak een kredietakte of een leningsakte nodig die door een notaris wordt opgesteld. In zo’n akte geef je het onroerend goed (de woning die je koopt) in hypotheek. Daarmee krijgt degene die jou het geld leent, het recht om de woning te verkopen als jij de lening niet kan terugbetalen.

Vraag meer info hierover bij je notaris of bij je bank. Vaak is het voordelig om verschillende banken met elkaar te vergelijken. Ook vaak krijg je korting als je meerdere producten bij dezelfde bank neemt, zoals een schuldsaldoverzekering, … Vergeet niet dat lenen ook geld kost.

Het is een goed idee om voor je een overeenkomst tekent een kredietverlener te contacteren. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent.

Soms moet je echter snel zijn om een verkoopsovereenkomst of een compromis te tekenen. Zorg dan dat in de overeenkomst staat dat de verkoop gesloten wordt onder de voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode een hypothecaire lening kan afsluiten. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. Dat noemen ze een opschortende voorwaarde. Andere voorbeelden van opschortende voorwaarden zijn het verkrijgen van een bouwvergunning of van een verkavelingvergunning. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen.

  Kosten van een hypothecaire lening

 • Kosten die de bank je aanrekent: schattingskost en dossierkost.
 • Registratierechten: Dat is 1% van het bedrag waarvoor de bank de hypotheek neemt.
 • Hypotheekrecht: 0,3% van het bedrag waarvoor je een hypotheek neemt, vermeerderd met het honorarium van de hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair getuigschrift.
 • Recht op geschriften: € 50
 • Het ereloon van de notaris: afhankelijk van hoeveel geld je leent
 • Een vergoeding voor de kosten die de notaris zelf maakt bij alle aanvragen die er moeten gebeuren.

  De Woonbonus: wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kunt u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

Een sociale lening

  Sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  Sociale lening bij het Vlaams Woningfonds
  Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

Een sociale woonlening is goedkoper dan een lening bij een bank. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een sociale woonlening. Er zijn een aantal voorwaarden. Je doet er goed aan een van bovenstaande instanties te contacteren alvorens je een koopcontract sluit.

  Voorwaarden bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds

 • Je jaarlijks belastbaar inkomen bedraagt niet meer dan € 53 645 (of € 56 198 als je in een zogenaamde kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel wil gaan wonen) per jaar met € 3572 extra (of € 3742 als je in een zogenaamde kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel wil gaan wonen) per kind ten laste.
 • Je bent 18 jaar of ouder. De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt.
 • Je moet langdurig in België kunnen verblijven.
 • Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je alleen de woning waarvoor je de lening aanvroeg in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dan mag je geen andere bouwgrond, kavel of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. De waarde van de woning die je wil kopen, mag ook niet boven bepaalde grenzen komen.
 • Je hebt per maand genoeg inkomsten om de maandelijkse afbetalingen te doen en nog voldoende (€ 730) overhouden om aan de normale gezinsbehoeften te voldoen.
 • Je blijft in de woning wonen tot de lening volledig is terugbetaald.

  Voorwaarden bij een erkende kredietmaatschappij

 • De woning (huis of appartement) moet bescheiden zijn.
 • Het moet gaan om je enige woning.
 • Je moet de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt
 • Je moet de woning zelf bewonen (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit)
 •   Er is geen bovengrens op het inkomen, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, en geen beperking inzake kadastraal inkomen.

  Hoe aanvragen

  Bij een sociale huisvestingsmaatschappij
Neem contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij

  Bij het Vlaams Woningfonds
Neem contact op met het Vlaams Woningfonds

  Bij een erkende kredietmaatschappij
Neem contact op met een erkende kredietmaatschappij

De verzekering gewaarborgd wonen

  Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit ze af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten.

  Vraag ze op tijd aan. Dwz op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

  Voorwaarden

 • Je hebt minstens 50 000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25 000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je doet uw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
 • De woning waarvoor je leent ligt in het Vlaamse Gewest en is je enige woning. De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320 000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368 000 euro. Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.
 • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen,
 • Er gelden alleen inkomensgrenzen als je leent voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van voor 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

  Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Een sociale lening bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Sociale lening als je in Brussel gaat wonen
  02/504.32.11

Je kan bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hypothecaire lening aanvragen om een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kopen, te bouwen of te verbeteren. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen.

  Voorwaarden

 • Jaarlijks belastbaar inkomen is niet hoger dan € 40 000 met € (of € 50 000 als alle aanvragers jonger zijn dan 35 jaar) met 5000 extra per kind ten laste (zie aanslagbiljet).
 • Best geen andere woning bezitten.
 • Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft.
 • Door de lening word je de volle eigenaar van de woning
 • Zelf wonen in de woning waarvoor geleend wordt. Een deel van de woning mag worden verhuurd of voor het uitoefenen van een beroep worden gebruikt.
 • De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is.
 • De woning voldoet aan de veiligheids-en gezondheidsvoorwaarden.

  Hoe aanvragen

Neem contact op met het Brusselse Woningfonds