Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Sociale woning

  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  Vlaams Woningfonds
  Sociale Verhuurkantoren
  Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Een sociale woning huren in Vlaanderen

In Vlaanderen kan je een sociale woning huren via een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor of via het Vlaams Woningfonds. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn dezelfde of je huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor of via het Vlaams Woningfonds.

Het verschil zit in de toewijzingsprocedure en de huurprijs. Bij sociale verhuurkantoren zijn er andere voorrangsregels. Bij sociale verhuurkantoren betaal je een vastgestelde huur. Bij sociale huisvestingsmaatschappijen daarentegen is de huurprijs afhankelijk van je gezinssituatie en je inkomen.

  Voorwaarden

 • Ouder dan 18 jaar.
 • Belastbaar inkomen lager dan € 36.137  (met € 2.020 per kind ten laste extra) in 2017
 • Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ergens gedomicilieerd zijn) of in het vreemdelingenregister.
 • Bereid zijn om Nederlands te leren als je dat nog niet kan en je in te burgeren.

  Hoe aanvragen?

 • Schrijf je in bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. Contacteer hen eerst om zeker te weten welke documenten je moet meebrengen. Zo bespaar je een nodeloze trip.
    Contactgegevens

    Inschrijven voor een sociale woning

 • Neem zeker volgende documenten mee:
  • Je identiteitskaart
  • De laatste aanslagbiljetten van de belastingen of een verklaring dat je geen belastingen betaalt.
  • Documenten van het ziekenfonds, RVA of het OCMW als je een vervangingsinkomen hebt.
  • Een verklaring van het kinderbijslagfonds als je kinderbijslag krijgt voor kinderen ouder dan 18 jaar.
  • Als het van toepassing is: documenten die aantonen dat je in een ongeschikte, onbewoonbare of een onaangepaste woning woont of dat er een onteigeningsbesluit is.
  • Een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je Nederlands kan. Bezit je geen van deze documenten? Dan kan je langsgaan bij je sociale huisvestingsmaatschappij. Een gesprek kan volstaan om je kennis van het Nederlands te bewijzen, maar een taalcursus kan nodig zijn.
  • Het kan zijn dat een attest van gezinssamenstelling nodig is. Als je gezinssituatie gaat wijzigen door bv een echtscheiding, neem dan de nodige documenten mee.

De Vlaamse huurpremie

  De Vlaamse huurpremie

Als je langer dan vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning, kan je de Vlaamse Huurpremie krijgen.

  Voorwaarden

 • De huurprijs van de woning waar je nu woont, is minder dan € 590 (in sommige gemeenten is dat € 649). Per persoon ten laste mag je daar € 73,75 bijtellen
 • Je gezin heeft een inkomen van maximaal € 16 900 vermeerderd met € 1 510 per persoon ten laste

  Hoe aanvragen?

In principe hoef je niets te doen. De sociale huisvestingsmaatschappij waar je bent ingeschreven, houdt je op de hoogte. Denk je dat je in aanmerking komt, en je hebt niets gehoord van je sociale huisvestingsmaatschappij? Neem dat contact op met hen.

Een sociale woning huren in Brussel

  Voorwaarden

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • Belastbaar inkomen lager dan € 24.662,36 en € 2113,91 per kind extra
  ten laste en €4227,83 per gehandicapte persoon extra ten laste in 2016  (zie aanslagbiljet).
 • Geen andere woning bezitten (uitzonderingen zijn mogelijk).

  Hoe aanvragen?

 • Schrijf je in bij een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) met een origineel inschrijvingsformulier.
    Contactgegevens

    0800/84.055
    Inschrijven voor een sociale woning

 • Verstuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de OVM van jouw keuze.
 • Neem zeker volgende documenten mee:
  • Een bewijs van je inkomen (bijvoorbeeld het aanslagbiljet).
  • Een bewijs van het kinderbijslagfonds dat er kinderbijslag wordt betaald voor je kinderen.
  • Een document waaruit blijkt dat minstens één van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of dat een aanvraag werd ingediend bij de regularisatiecommissie.
  • Een attest van gezinssamenstelling dat op het gemeentehuis te krijgen is.