Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Geld lenen

De (hypotecaire) lening

  Geld lenen

Een woning bouwen of kopen kost veel geld. De meeste mensen kunnen of willen dat geld niet direct op tafel leggen. Een lening is vaak veel interessanter. Een lening om een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen, is vaak een hypothecaire lening. Om zo’n lening af te sluiten, is een kredietakte of een leningsakte nodig die door een notaris wordt opgesteld. In zo’n akte geef je het onroerend goed (de woning die je koopt) in hypotheek. Daarmee krijgt degene die jou het geld leent, het recht om de woning te verkopen als jij de lening niet kan terugbetalen.

Vraag meer info hierover bij je notaris of bij je bank. Vaak is het voordelig om verschillende banken met elkaar te vergelijken. Ook krijg je dikwijls korting als je meerdere producten bij dezelfde bank neemt, zoals een schuldsaldoverzekering, … Vergeet niet dat lenen ook geld kost.

Het is een goed idee om voor je een overeenkomst tekent een kredietverlener te contacteren. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent.

Soms moet je echter snel zijn om een verkoopsovereenkomst of een compromis te tekenen. Zorg dan dat in de overeenkomst staat dat de verkoop gesloten wordt onder de voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode een hypothecaire lening kan afsluiten. Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. Dat noemen ze een opschortende voorwaarde. Andere voorbeelden van opschortende voorwaarden zijn het verkrijgen van een bouwvergunning of van een verkavelingsvergunning. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen.

  Kosten van een hypothecaire lening

 • Kosten die de bank je aanrekent: schattingskost en dossierkost. De dossierkost dient om de administratie rond de hypothecaire lening te bekostigen. Daarbovenop kan de bank eventueel ook nog eens een schattingskost aanrekenen. Deze kost houdt verband met de schatting om de waarde van de woning die je wil kopen vast te stellen. De kosten voor het dossier en de schatting kunnen verschillen van bank tot bank.
 • Registratierechten: Dat is 1% van het bedrag waarvoor de bank de hypotheek neemt, verhoogd met de aanhorigheden. Wanneer je een bedrag leent, zal de bank of kredietinstelling doorgaans een iets hoger bedrag inschrijven in de hypotheek. Dat zijn de aanhorigheden. Afhankelijk van de bank liggen de aanhorigheden tussen 5% en 10% van het leenbedrag. Je moet de aanhorigheden zelf niet terugbetalen, maar ze verhogen wel de kosten van de hypothecaire akte.
 • Hypotheekrecht: 0,3% van het bedrag waarvoor je een hypotheek neemt, vermeerderd met het honorarium van de hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair getuigschrift.
 • Recht op geschriften: € 50
 • Het ereloon van de notaris: afhankelijk van hoeveel geld je leent
 • Een vergoeding voor de kosten die de notaris zelf maakt bij alle aanvragen die er moeten gebeuren.

  De Woonbonus: wie een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2006 voor het verwerven van een eigen en enige woning, kon een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kon je zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 is de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

Een sociale lening in Vlaanderen

  Sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  Sociale lening bij het Vlaams Woningfonds
  Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

Een sociale woonlening is goedkoper dan een lening bij een bank. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een sociale woonlening. Er zijn een aantal voorwaarden. Je doet er goed aan een van bovenstaande instanties te contacteren alvorens je een koopcontract sluit.

  Voorwaarden bij de VMSW

 • In principe worden de inkomens mee geteld van al wie met jou de woning samen zal betrekken. Het inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag, afhankelijk van je situatie (alleenstaande zonder persoon ten laste, alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste, alle anderen en verhoging per persoon ten laste bij alle anderen). Wanneer je als alleenstaande ouder een sociale woonlening wil afsluiten, val je onder de categorie ‘alle anderen’ en dan mag je inkomen niet hoger zijn dan € 58.972 per jaar wanneer de woning  of het appartement zich in een kernstand of de Vlaamse Rand bevindt, verhoogd met  € 3.926 per persoon ten laste, of € 56.292 elders in Vlaanderen, verhoogd met € 3.748 per persoon ten laste. Tegelijk mag je inkomen ook niet lager zijn dan € 9.392 per jaar.
 • Je bent 18 jaar of ouder. De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt.
 • Je moet langdurig in België kunnen verblijven.
 • Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je alleen de woning waarvoor je de lening aanvroeg in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dan mag je geen andere bouwgrond, kavel of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. De waarde van de woning die je wil kopen, mag ook niet boven bepaalde grenzen komen.
 • Je hebt per maand genoeg inkomsten om de maandelijkse afbetalingen te doen en nog voldoende (€ 780) overhouden om aan de normale gezinsbehoeften te voldoen.
 • Na een relatiebreuk kan je ook lenen om je partner uit te kopen.

  Voorwaarden bij het Vlaams Woningfonds

 • Je belastbaar inkomen mag in principe niet lager zijn dan € 9.392 per jaar.
 • Het maximum toegelaten belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en van de ligging van de wooneenheid. Hier gelden dezelfde inkomensgrenzen als bij de WMSW.
 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest en hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Ook moet de woning voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Gedurende de ganse periode van het krediet moet de woning door de ontlener(s) bewoond worden en mag deze niet verhuurd worden.
 • De geschatte verkoopwaarde moet onder bepaalde grenzen blijven en die variëren naargelang de woning enerzijds in een kernstad of Vlaamse Rand gelegen is of anderzijds in de rest van Vlaanderen; ook naargelang het aantal personen ten laste en het feit of het al dan niet een sociale koopwoning is.
 • De ontlener moet voldoende solvabel zijn en notariskosten kunnen niet mee geleend worden.

Voorwaarden bij een erkende kredietmaatschappij

 • De woning (huis of appartement) moet bescheiden zijn.
 • Het moet gaan om je enige woning.
 • Je moet de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt.
 • Je moet de woning zelf bewonen (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit).
 •   Er is geen bovengrens op het inkomen, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, en geen beperking inzake kadastraal inkomen.

  Hoe aanvragen

  Bij een sociale huisvestingsmaatschappij
Neem contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij

  Bij het Vlaams Woningfonds
Neem contact op met het Vlaams Woningfonds

  Bij een erkende kredietmaatschappij
Neem contact op met een erkende kredietmaatschappij

De verzekering gewaarborgd wonen

  Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit ze af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten. De verzekering loopt over 10 jaar.

  Vraag ze op tijd aan. Dus op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

Voordelen

Als je  in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

  Voorwaarden

 • Je hebt minstens 50 000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25 000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je moet je aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
 • De woning waarvoor je leent ligt in het Vlaamse Gewest en is je enige woning. De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320 000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368 000 euro. Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.
 • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen.
 • Er gelden alleen inkomensgrenzen als je leent voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van voor 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.  In dat geval mag je inkomen niet hoger zijn dan 42.890 euro voor een alleenstaande, 61.270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste, 61.270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.
 • Als je relatie beëindigd is, kan je een nieuwe lening aangaan om je ex-partner uit te kopen. Was je voordien al verzekerd voor deze woning, dan hoef je geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. De bestaande verzekering blijft voor jou (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden en van de verzekering wil gebruik maken, moet je wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. Als  je nog geen verzekering gewaarborgd wonen hebt voor je woning, kan je de verzekering aanvragen voor je nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

  Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Een sociale lening bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Sociale lening als je in Brussel gaat wonen
  02/504.32.11

Je kan bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hypothecaire lening aanvragen om een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kopen, te bouwen of te verbeteren. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen.

  Voorwaarden

 • Het maximuminkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 45.000 euro voor een alleenstaande; 55.000 euro voor een gezin met twee of meer personen wanneer de aanvrager maar over één inkomen beschikt en 70.000 euro wanneer minstens twee personen van het gezin over een inkomen beschikken. Bij gezinnen met meerdere personen is er een verhoging met 5.000 euro per persoon ten laste met een maximum van vier verhogingen.
 • Best geen andere woning bezitten.
 • Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft.
 • Door de lening word je de volle eigenaar van de woning.
 • Zelf wonen in de woning waarvoor geleend wordt. Een deel van de woning mag worden verhuurd of voor het uitoefenen van een beroep worden gebruikt.
 • De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan 265.500 euro. Als het gezin meer dan twee personen telt, wordt dit bedrag verhoogd met 10% per bijkomende persoon en dit maximaal tot 50%.
 • De woning voldoet aan de veiligheids-en gezondheidsvoorwaarden.

  Hoe aanvragen

Neem contact op met het Brusselse Woningfonds