Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Nuttige informatie

 www.vlaanderen.be – Kopen en verkopen
 de premiezoeker

Registratierecht en verkooprecht

 Verkooprechten
 Belastingportaal Vlaanderen

Wanneer je een woning, een appartement of een bouwgrond koopt moet je op de aankoopsom verkooprechten (registratierechten) betalen. In het Vlaams Gewest bedragen de verkooprechten of registratierechten 10% van de aankoopsom. Naargelang de aard van het onroerend goed dat je hebt gekocht, kan je eventueel genieten van gunstmaatregelen. Vraag ernaar bij je notaris.

Klein beschrijf
Het nieuw verlaagd tarief van 7 procent voor de aankoop van de gezinswoning vervangt sinds 1 juni 2018 de vermindering van de verkooprechten van 5%  voor een bescheiden woning (het klein beschrijf).
Kocht je vóór 1 juni 2018 een bescheiden woning (kadastraal inkomen is minder dan € 745; als je meer kinderen hebt, mag het kadastraal inkomen groter zijn), dan waren de registratierechten 5% in plaats van 10%.
Meeneembaarheid
Voor maximum € 12 500 kan je registratierechten die je voor je ‘oude’ woning hebt betaald, ‘meenemen’ naar je nieuwe woning waardoor die niet meer betaald moeten worden.

De woonbonus

 Belastingvermindering voor de enige en eigen woning: de woonbonus

Wie een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2006 voor het verwerven van een eigen en enige woning, kon een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kon je zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 is de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

De onroerende voorheffing

 De onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. Je betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen. Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

In bepaalde gevallen kan je korting krijgen op de onroerende voorheffing. Er zijn twee soorten verminderingen voor de onroerende voorheffing: de automatische verminderingen en de  verminderingen op aanvraag.

De verzekering gewaarborgd wonen

 Wonen in Vlaanderen – verzekering gewaarborgd wonen
  gratis

De gratis verzekering gewaarborgd wonen is er voor mensen die problemen hebben met de afbetaling van een hypothecaire lening omdat hun inkomen door pech drastisch is gedaald. Sluit deze verzekering af vlak nadat je je lening hebt afgesloten. Je kan ze per woning maar een keer afsluiten. De verzekering loopt over  10 jaar.

  Vraag ze op tijd aan. Dus op een moment dat je nog werkt en binnen het jaar nadat je je eerste kapitaal hebt opgenomen.

  Voordelen

Als je  in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kun je alleen krijgen als je leent voor nieuwbouw, je woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en je belastbaar inkomen onder deze inkomensvoorwaarden valt: je inkomen mag niet hoger zijn dan 61.270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste en  voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste (42.890 euro voor een alleenstaande). Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan bedraagt de uitkering maximaal 500 euro.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

  Voorwaarden

 • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen (al dan niet met renovatie), of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je moet je aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van je lening.
 • De woning waarvoor je leent ligt in het Vlaamse Gewest en is je enige woning. De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven bedraagt dit maximumbedrag 368.000 euro. Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.
 • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen.
 • Als je relatie beëindigd is, kan je een nieuwe lening aangaan om je ex-partner uit te kopen. Was je voordien al verzekerd voor deze woning, dan hoef je geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. De bestaande verzekering blijft voor jou (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden en van de verzekering wil gebruik maken, moet je wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. Als  je nog geen verzekering gewaarborgd wonen hebt voor je woning, kan je de verzekering aanvragen voor je nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

 Test of je in aanmerking komt.
Vraag de gratis verzekering gewaarborgd inkomen aan.

Waar moet je op letten als je een woning of bouwgrond koopt?

Met de meeste vragen kun je terecht op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en bij je notaris.

 • Is de woning ‘zonevreemd’? Dat betekent dat ze op het gewestplan niet in een woongebied ligt. Raadpleeg het gewestplan.
 • Ligt de woning in een overstromingsgevoelig gebied?
 • Heeft de woning de nodige vergunningen? Vraag het na op het gemeentehuis. Laat zeker een opschortingsvoorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Vermeld daarin dat de koop van de woning niet doorgaat als een eventueel bouwmisdrijf niet geregulariseerd wordt of dat de koop enkel doorgaat als er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld.
 • Ga na of er een onteigeningsplan bestaat voor de woning.
 • Ligt het perceel in een verkaveling? Is er een verkavelingsvergunning? Wat zijn de verkavelingsvoorwaarden?
 • Is de woning een beschermd monument? Maakt ze de deel uit van een beschermd stadszicht? Hou rekening met een aantal beperkingen en verplichtingen als dat zo is.
 • Staat de woning op een lijst van ongeschikte of onbewoonbare woningen?
 • Is er ooit een bodemattest afgeleverd voor de woning? Wat staat er in?

 

Subsidies om je woning te renoveren en te isoleren

Vlaanderen

Vlaamse renovatiepremie

Wil je je woning of appartement grondig renoveren, dan kan je zowel als eigenaar en als verhuurder een renovatiepremie aanvragen.

Er komen vier categorieën in aanmerking:  de structurele elementen, het dak, het buitenschrijwerk en technische installaties (verwarmingsketel met Europees label B of A, plaatsing van CO- of rookmelders, gehele of gedeeltelijke vernieuwing van elektrische installatie, de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van sanitaire installaties.

  Voorwaarden

 • Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2018 niet meer bedragen dan: 42.890 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste; 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per extra persoon ten laste; 61.270 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste. Voor aanvragen in 2018 wordt gekeken naar het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.
 • Je moet minstens 2.500 euro (exclusief BTW) aan facturen per categorie kunnen voorleggen en die mogen op de datum van aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar.
 • Je moet je domicilie hebben in de woning of appartement en het gebouw (of deel ervan) moet ouder zijn dan 30 jaar en hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.
 • Als bewoner mag je geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben.
 • Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden. De verhuurder kan enkel een aanvraag indienen voor huurwoningen, niet voor de eigen woning..

Het bedrag van de renovatie is 20% of 30% met een maximum van 10.000 euro voor de twee aanvragen samen.

Je kunt per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar, vanaf de datum van de 1ste aanvraag (de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding). De 2de renovatiepremie kun je ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen. Ontving je in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie volgens het oude systeem (1 premie in 10 jaar), dan kun je pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen in het huidige systeem (2 premies in 10 jaar).

 

Vlaamse verbeteringspremie

Als je je woning wil uitbreiden of verbeteren omdat die niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen heb je als bewoner/eigenaar, als huurder (met een huurovereenkomst van meer dan  3 jaar) of als verhuurder die de woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt recht op de Vlaamse verbeteringspremie.

De voorwaarden om recht te hebben op een verbeteringspremie hebben te maken met je inkomen, je woning en de ingediende facturen.

De lijst van de werken die in aanmerking komen, is verdeeld in verschillende categorieën met een vast bedrag per categorie. De bedragen van de uitgekeerde premies verschillen naargelang het bouwonderdeel (dakwerken, buitenschrijwerk, elektrische installatie,…).
In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kun je als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie krijgen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Voor isolatiewerken zijn er andere premies:

Premies voor dakisolatie
Premies voor muur- en vloerisolatie

BENOveren extra premies

BENOveren betekent ‘beter renoveren’. Het is de bedoeling dat je de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde uitvoert om meer voordelen te bekomen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing en onderhoud.

Als BENOveerder heb je recht op de gebruikelijke premies via je netbeheerder en eventueel ook op volgende voordelen:

 • Een totaalrenovatiebonus, de zogenaamde BENO-pas die verhoogt naarmate je meerdere BENOvatiestappen neemt binnen een periode van 5 jaar
 • Financiële voordelen bij IER (Ingrijpende Energetische Renovaties)
 • De Burenpremie: voordelig BENOveren in groep

Je kan veel van deze premies combineren.

Meer info:

Vlaanderen: BENOveren: wat, waarom en hoe?
Mijn BENOvatie

 

Premies van netbeheerders

De Vlaamse overheid  geeft in samenwerking met de netbeheerders (Infrax of Eandis) premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd en/of afgebouwd.

Het gaat om premies voor drie categorieën :

kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast

Belastingen

Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Gemeenten

Via de premiezoeker vind je snel een overzicht van premies die je kunt aanvragen als je een woning koopt, huurt, bouwt of verbouwt in Vlaanderen. Je kan de stad of gemeen ingeven en dan verschijnen de verschillende mogelijkheden voor die stad of gemeente.

 

Je kan ook een kijkje gaan nemen op de websites van de provincies.

Subsidies Zonnepanelen

Zonnepanelen worden op verschillende manieren ondersteund in Vlaanderen.

VREG subsidies zonnepanelen