Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Belastingen

  De belastingaangifte
  02/57.257.57, het telefoonnummer van het contact center van de FOD Financiën

Belastingen

Je kind is voor de belastingen ten laste als het deel uitmaakt van je gezin als alleenstaande ouder en minder dan € 4.880 (= €8.920 bruto) heeft verdiend in het jaar waarop je wordt belast (inkomsten 2020) of €6.200 (= €10.570 bruto) voor een kind dat fiscaal als gehandicapt beschouwd wordt. Normaal kan enkel rechtstreekse familie (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen) ten laste worden genomen. Per persoon (kind) ten laste verhoogt de belastingvrije som.

De belastingsvrije som wordt verhoogd voor elk kind dat je ten laste hebt. Daarbovenop is er nog een extra verhoging voor alleenstaanden met één of meerdere kinderen ten laste. Voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die extra toeslag €1.630.

Jouw belastingvrije som wordt berekend door de belastingdienst. Je moet daar dus zelf niets voor doen.

Alleenstaand ouderschap en de belastingen

  Co-ouderschap en de belastingen
  Alleenstaande ouder en de belastingen
  Onderhoudsgeld en de belastingen

In principe kan dat voordeel van de verhoging van de belastingvrije som enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder beide ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling.

 • je maakt geen deel uit van hetzelfde gezin als de andere ouder van het kind
 • je oefent samen het ouderlijk gezag uit over jullie gemeenschappelijke kinderen
 • de huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over jou en de andere ouder op grond van een rechterlijke beslissing of een geregistreerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Als het om een overeenkomst gaat moet er ook uitdrukkelijk vermeld zijn dat jullie bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen
 • geen van jullie beide maakt gebruik van de belastingaftrek voor onderhoudsgeld

Het Burgerlijk Wetboek heeft het over onderhoudsbijdragen voor de kinderen. De Fiscus gebruikt de term onderhoudsgeld.

Onderhoudsgeld dat jouw ex-partner voor jou betaalt, moet je invullen in de belastingbrief. Het is immers een vorm van inkomsten. Je wordt er wel niet volledig op belast. Onderhoudsgeld dat betaald wordt voor je kinderen moet je niet invullen. Dat geld is immers niet voor jou, maar is een inkomst voor je kinderen en moet op hun belastingaangifte worden ingevuld.

Als je zelf onderhoudsgeld betaalt, kan je dat aftrekken van je netto belastbaar inkomen, als je aan volgende voorwaarde voldoet.

 • er moet een onderhoudsverplichting zijn
 • geen deel uitmaken van het gezin aan wie de onderhoudsuitkering wordt betaald
 • de onderhoudsuitkering moet regelmatig worden betaald
 • je moet (bv. met rekeninguittreksels) kunnen bewijzen dat je onderhoudsuitkeringen betaalt

De belastingaangifte invullen

  Belastingaangifte indienen

  Tax-on-web: online je belastingaangifte invullen
  Papieren aangifte

De belastingaangifte invullen is meestal niet iets waar je met plezier aan begint. Ten laatste eind mei zou je hem moeten krijgen.

Geen belastingbrief gekregen terwijl je er normaal wel één krijgt? Vraag hem dan zelf aan. Doe dat voor 1 juni.

Fout ontdekt nadat je je belastingaangifte hebt verstuurd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je belastingkantoor.

Hou alle inkomstenfiches (van je werkgever of vervangingsinkomen en fiscale attesten, bv. van de kinderopvang) die vanaf maart worden bezorgd goed bij. Ze zijn nodig om de belastingbrief correct (en zo voordelig mogelijk) in te vullen. Achteraf kunnen deze documenten door de fiscus ook nog opgevraagd worden.

Hulp nodig bij het invullen van de belastingbrief? Als je hulp inroept, zorg dat je volgende documenten zeker bij de hand hebt:

 • inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte…)
 • attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, dienstencheques…)
 • aanslagbiljet van vorig jaar
 • aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
 • je identiteitskaart
 • origineel aangifteformulier en het voorbereidend document bij de aangifte

Je kan bij een aantal instanties terecht voor het invullen van je belastingaangifte:

 • bij een boekhouder (tegen betaling)
 • ga ermee naar de vakbond of het ziekenfonds. Vaak hebben zij een dienst om je te helpen met de belastingaangifte
 • ga naar het lokale belastingkantoor. De adresgegevens staan op je belastingbrief
 • in mei en juni worden er door veel gemeentes zitdagen georganiseerd waar je hulp kan krijgen bij het invullen van je belastingaangifte

Het aanslagbiljet

  Het aanslagbiljet

Met het aanslagbiljet laat de belastingdienst je weten of je nog belastingen moet bijbetalen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je al teveel belastingen hebt betaald. Dan krijg je geld terug. Je aanslagbiljet is altijd de afrekening van de belastingaangifte van het vorige jaar en gaat over de inkomsten van twee jaar geleden.

Hou je aanslagbiljet goed bij. Soms heb je het nodig om bv. je inkomen te bewijzen. Je bent sowieso wettelijk verplicht het aanslagbiljet minstens zeven jaar bij te houden.

Geen aanslagbiljet gekregen?

 • Je kan zelf een kopie van je aanslagbiljet afdrukken via My Minfin.
 • Je kan een afschrift van je aanslagbiljet aanvragen door te bellen naar het Contact center via 02/57.257.57.
 • Je kan een kopie van je aanslagbiljet krijgen bij je belastingkantoor. De contactgegevens daarvan staan ook op je belastingaangifte.

Je kan je aanslagbiljet aanvechten als je denkt dat er een fout is gebeurd. Daarvoor moet je altijd een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar de bevoegde gewestelijke directeur. Het adres staat op het aanslagbiljet. Het ontvangstbewijs dat je toegestuurd wordt, bevestigt enkel dat je bezwaarschrift goed is aangekomen. Het betekent niet dat je klacht is aanvaard.
In dat bezwaarschrift zet je duidelijk waartegen je protesteert en waarom je ertegen protesteert. Vanaf de dag dat het aanslagbiljet is verzonden (dus niet wanneer je het hebt aangekregen) heb je 6 maanden de tijd om een bezwaarschrift op te sturen.

Minder belastingen betalen?

  Belastingvoordelen

Er zijn een aantal uitgaven waardoor je minder belastingen moet betalen. Ze noemen dat ook “uitgaven die recht geven op belastingsaftrek”. Daarmee wordt bedoeld dat er een bepaalde som wordt afgetrokken van het totale belastbare netto-inkomen waardoor je minder belastingen betaalt. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke gevallen waarbij je korting of een vrijstelling kan krijgen op een aantal belastingen.

Vermindering van bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing van een alleenstaande ouder (ongehuwd of weduwe/weduwnaar) kan verlaagd worden met 36 euro per maand als zij/hij de kinderen ten laste heeft. Meer info over de bedragen waarop je recht kan hebben
Kinderopvang
  Belastingvermindering voor kinderopvang
De meeste kosten die je maakt voor het opvangen van kinderen jonger dan 12 jaar (of tot 18 jaar als je een gehandicapt kind hebt), kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Hou goed de verschillende fiscale attesten bij. Als je van meer dan één soort kinderopvang gebruik hebt gemaakt, tel je de verschillende bedragen op en vul het resultaat in op de belastingbrief. De fiscale attesten stuur je mee met de belastingbrief. Als je kind jonger is dan drie jaar kan je kiezen. Ofwel geef je de kosten van kinderopvang aan op de belastingbrief en kan je genieten van de belastingvermindering. Als je geen gebruik maakt van betalende kinderopvang, dan heb je recht op een verhoging van de belastingvrije som.
  Je moet de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen jonger dan 3 jaar zelf aanvragen door de juiste codes in te vullen in je belastingaangifte.
  Als je uit de echt gescheiden bent en de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders dan kan je de betaalde uitgaven voor kinderopvang aangeven als je je kind fiscaal ten laste hebt en als de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste aan jou wordt toegekend (zie gezinssituatie).

 

Dienstencheques en PWA-cheques
  Belastingvermindering voor het gebruik van dienstencheques en PWA-cheques
Je kan gebruikte PWA-cheques op naam en dienstencheques aftrekken van de belastingen.

 

Onderhoudsgeld
  Belastingvermindering voor het betalen van onderhoudsgeld
Onder bepaalde voorwaarden wordt het onderhoudsgeld dat je betaald hebt tot 80% afgetrokken van de belastingen. Je moet wel het werkelijk betaalde bedrag in je belastingaangifte vermelden in het vak VIII ‘Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen’, punt 2.
Woonbonus
 Belastingvermindering voor de enige en eigen woning: de woonbonus en de geïntegreerde woonbonus

Wie een hypothecaire lening afsluit vóór 1 januari 2016 voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kan je zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 wordt de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

 

Pensioensparen
  Belastingvermindering voor pensioensparen
Als het kan, is het zeker verstandig om nu al aan je pensioen te denken. Je kan bij banken en verzekeringsmaatschappijen kiezen uit verschillende manieren om aan pensioensparen te doen. Het is vooral interessant omdat pensioensparen tot een bepaald bedrag aftrekbaar is van de belastingen.In 2019 (aanslagjaar 2020) heb je de keuze tussen: de ‘klassieke’ regeling: maximaal 980 euro met een belastingvermindering die 30 % (+ gemeentebelasting) van het betaalde bedrag (d.w.z. maximaal 294 euro) bedraagt of de nieuwe regeling: maximaal 1.260 euro met een belastingvermindering die 25 % (+ gemeentebelasting) van het betaalde bedrag (d.w.z. maximaal 315 euro) bedraagt. Wanneer je de limiet van 980 euro overschrijdt, verlaagvt de belastingvermindering automatisch van 30% naar 25%. Deze overschrijding is enkel voordeling wanneer je meer dan 1.177 euro betaalt.

 

Giften
  Belastingvermindering voor giften
Giften van minstens € 40 aan erkende instellingen met een wetenschappelijk, cultureel, sociaal of humanitair doel kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Ook hier geldt dat je de fiscale attesten goed bijhoudt. Als je een bepaald attest niet hebt ontvangen, contacteer dan de instelling met de vraag of ze een duplicaat van het fiscaal attest kunnen toesturen.
Tel de verschillende bedragen op en noteer het resultaat op je belastingsbrief.

Vermindering van onroerende voorheffing

Je hebt recht op een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning die je betrekt als eigenaar of als huurder als je gezin de volgende personen telt: minstens twee kinderen in leven (zie hierna), en/of een gehandicapte persoon, en/of een andere persoon ten laste, die deel uitmaakt van je familie, of de familie van je echtgeno(o)t(e) of wettelijke of feitelijke samenwonende (bijvoorbeeld een bejaarde ouder).

De kinderen in leven moeten met je gezin verbonden zijn op 1 januari van het jaar. Het kan gaan om: je eigen kinderen of een kind van een vorige verbintenis, met inbegrip van kinderen in co-ouderschap (al dan niet fiscaal ten laste). Voor de kinderen in co-ouderschap: het bestaan van het gezamenlijk ouderlijk gezag en de gelijkmatige huisvesting moeten worden aangetoond door de ouder die de aanvraag indient. Het bedrag van de vermindering per kind ten laste varieert van €62,50 per kind tot €125. Meer info over onroerende voorheffing voor gezinslast