Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Ziekteverzekering

De ziekte-en invaliditeitsverzekering

  Welke medische kosten worden terugbetaald – RIZIV

De ziekte-en invaliditeitsverzekering is een systeem dat gebaseerd is op solidariteit. Iedereen draagt er verplicht aan bij. Wie ziek wordt, kan op steun rekenen. Om in orde te zijn met de ziekte-en invaliditeitsverzekering moet je aangesloten zijn bij één van de ziekenfondsen of bij de hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (HZIV). Die staan in voor een aantal uitkeringen (bv. als je door ziekte geen inkomen meer hebt) en betalen een deel van de kosten voor gezondheidszorg (doktersbezoeken, medicijnen, …) terug. Dat deel dat je zelf moet betalen, is het remgeld.
Een aansluiting bij de HZIV is gratis. Een aansluiting bij een ziekenfonds kost gemiddeld € 50 per jaar. Daar staan wel een heleboel voordelen tegenover. Meer weten, bezoek de websites:

  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – HZIV

  De christelijk mutualiteit (CM)

  De socialistische mutualiteit

  De liberale mutualiteit

  De neutrale ziekenfondsen

  De onafhankelijke ziekenfondsen

Je kan zelf nagaan welk ziekenfonds het best bij jou past via: http://www.ziekenfondsenvergelijken.be/
Op deze website kan je een gezinsprofiel intikken maar dat van alleenstaande ouder zit niet bij de mogelijkheden.

Als je  een medische verstrekking nodig hebt die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) niet vergoedt dan kan je in uitzonderlijke gevallen voor een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds.

Het globaal medisch dossier

Leg bij de huisarts een globaal medisch dossier aan. Je moet hiervoor wel betalen, maar dat wordt door je ziekenfonds volledig terugbetaald. Alle gegevens over je gezondheid worden dan op één plaats samengebracht waardoor de huisarts een beter overzicht heeft van je gezondheid en je beter geholpen kan worden. Een bijkomend voordeel is dat je per bezoek aan de huisarts 30% minder remgeld betaalt. Ook krijg je een hogere terugbetaling als je huisarts je doorverwijst naar een specialist.

Meer inlichtingen bij de huisarts.

De verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

  De verhoogde tegemoetkoming biedt een betere vergoeding van medische kosten – RIZIV

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen heb je daarop automatisch recht. In andere gevallen moet je die zelf aanvragen bij je ziekenfonds.

  Begin 2014 ging een nieuwe regeling in, waarbij de regeling verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een eenvormige regeling.

Automatisch recht
Als je een de volgende uitkeringen krijgt of je bent in een van de volgende situaties, kent het ziekenfonds je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

  • leefloon van het OCMW (gedurende meer dan 3 maanden)
  • inkomensgarantie voor ouderen
  • toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
  • een kind met een erkende handicap van minstens 66%
  • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
  • een weeskind dat beide ouders verloren heeft
Zelf aanvragen
Als je niet in een van bovenstaande gevallen bent, heb je onder bepaalde voorwaarden als alleenstaande ouder toch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je mag dan jaarlijks wel niet meer verdienen dan € 19.957,16 , verhoogd met € 3.694,61 per kind ten laste (bedragen 1 maart 2020). Je jaarlijks inkomen vind je op je laatste aanslagbiljet van de belastingen.

  Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie

Generische geneesmiddelen

Geneesmiddelen zijn duur. Gelukkig bestaan er alternatieven: de generische geneesmiddelen. Het gaat hier niet om geneesmiddelen van een lagere kwaliteit maar wel om goedkopere. Daar komt nog bij dat de ziekenfondsen geneesmiddelen waar een generisch alternatief voor bestaat, niet meer volledig terugbetalen tenzij je het alternatief gebruikt. Vraag aan je huisarts om generische geneesmiddelen voor te schrijven. Je huisarts is dat echter niet verplicht. Een apotheker moet het voorschrift van je huisarts volgen.

Om te weten of er voor jouw geneesmiddel een generisch alternatief is, kan je terecht bij je ziekenfonds.

Gratis gezondheidszorg

  Wijkgezondheidscentra

Er zijn huisartsen, vooral degene die zijn aangesloten bij wijkgezondheidscentra en Geneeskunde voor het Volk, waar je gratis op raadpleging kan. Daarvoor moet je je wel inschrijven en moet je in orde zijn met een ziekenfonds. Als je bent ingeschreven, en je gaat toch nog naar een andere huisarts, kom je niet in aanmerking voor terugbetaling van die raadpleging. De huisartsen die zo werken krijgen per ingeschreven patiënt een vast bedrag van de ziekenfondsen.

Terugbetaling van tandzorg voor je kinderen onder de 18 jaar

  gratis tandzorg voor je kinderen onder de 18 jaar – RIZIV

Je ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor je kinderen onder de 18 jaar volledig terug. Als je tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal gratis.

  Is je tandarts geconventioneerd?

Dringende medische hulp bij onwettig verblijf in België

Als je in België een onwettig verblijf hebt, dan heb je recht op dringende medische hulp. Je moet wel behoeftig zijn. Het OCMW betaalt de medische kosten voor dringende medische hulp. Het OCMW vordert die kosten terug van de POD MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie)