Welkom alleenstaande ouder

Deze website is voor iedereen die alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen.
Je vindt hier heel wat nuttige informatie die het dagelijkse leven makkelijker maakt.

Werkloosheid

  RVA werkloosheid

  VDAB in Vlaanderen
  Actiris in Brussel

Zie ook: werk vinden

Na een periode waarin je hebt gewerkt

Als je buiten je wil om werkloos bent en je wil aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook vind je hier de stappen die je moet ondernemen.

  Voorwaarden

 • Je hebt een bepaald aantal dagen in loondienst gewerkt (dus niet als zelfstandige). Het exacte aantal dagen dat je gewerkt moet hebben, hangt af van je leeftijd en van hoe lang het geleden is dat je hebt gewerkt voor je je aanvraag tot een werkloosheidsuitkering deed.   Kijk zelf na hoe lang je gewerkt moet hebben.
 • Die gewerkte dagen moeten gedurende een bepaalde periode (referteperiode) onmiddellijk voorafgaand aan je uitkeringsaanvraag zijn gepresteerd.
 • Je moet buiten je wil om zonder job en loon zijn.

  Verplichtingen

 • Ingeschreven zijn als werkzoekende
 • Controlekaart bij hebben
 • Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
 • Arbeidsgeschikt
 • In België verblijven
 • Iedere wijziging in je persoonlijke of gezinssituatie onmiddellijk doorgeven aan je uitbetalingsinstelling
 • Als je ziek wordt, kan je geen werkloosheidsuitkering krijgen. Je moet op je controlekaart Z invullen op de dagen dat je ziek was. Je kan dan wel een ziekte-uitkering krijgen. Daarvoor moet je binnen 48 uur een medisch getuigschrift naar je ziekenfonds sturen.

  Meer uitleg over je verplichtingen

  Hoe een werkloosheidsuitkering aanvragen?

 • Zodra je werkloos wordt, moet je met je C4 naar een uitbetalingsinstelling gaan. Dat is je vakbond (ABVV, ACLVB of ACV) of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). Daar kan je je aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indienen. Ze zullen je ook verder helpen met meer informatie.
    Als je aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, krijg je een uitkering vanaf de datum van de aanvraag. Daarom is het belangrijk om je zo snel mogelijk aan te melden bij je uitbetalingsinstelling vanaf het begin van je werkloosheid, zelfs als je nog niet alle vereiste documenten hebt.
 • Vanaf de eerste dag van de aanvraag moet je een papieren controlekaart (C3A of C3C, in geval van vrijstelling) of een elektronische controlekaart bijhouden. Op het einde van de maand moet je de papieren controlekaart aan je uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen. Vraag meer info bij je uitbetalingsinstelling.
 • Je als niet-werkende werkzoekende inschrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel) en dit binnen acht werkdagen nadat je je aanvraag voor een werkloosheidsuitkering hebt gedaan.

  Hoeveel krijg je?

De hoogte van je werkloosheidsuitkering hangt af van een aantal factoren:

 • je gezinstoestand
 • je laatst verdiende loon
 • je beroepsverleden
 • hoe lang je werkloos bent. De uitkering neemt af naargelang je langer werkloos bent

  Meer uitleg over de berekening van je werkloosheidsuitkering

Pas van de schoolbanken?

  beroepsinschakelingstijd

  inschakelingsuitkering

Als je net je opleiding hebt afgerond en je kan niet direct een job vinden, kan je na het doorlopen van de beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering krijgen. Je moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Voorwaarden

 • je bent niet meer onderworpen aan de leerplicht (tot leeftijd van 18 jaar)
 • jonger dan 25 jaar (er zijn wel een paar uitzonderingen)
 • ingeschreven als werkzoekende.
 • je volgt geen andere opleiding met volledig leerplan
 • bepaalde studies of een bepaalde leertijd voleindigd hebben. Dat betekent dat je het volledige schooljaar tot 30 juni hebt doorlopen waarin je de lessen hebt gevolgd, alle stages en praktijkwerken volbracht zijn en de examens afgelegd hebt. Geslaagd zijn voor de vereiste studies hoeft niet.
    Vanaf 1 september 2015: als je jonger bent dan 21 moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben of een alternerende opleiding met succes afgerond hebben in België, de zogenaamde rechtopenende studies. Wanneer je geen rechtopenende studies in België hebt gevolgd, gelden andere voorwaarden.
 • de beroepsinschakelingstijd van 310 dagen doorlopen waarin je actief naar werk hebt gezocht
 • je hebt twee positieve evaluaties gekregen over je zoekgedrag naar werk

  Meer uitleg over deze voorwaarden

  Duur

 • maximaal 3 jaar (= een krediet van 36 maanden)
 • kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden

  Hoe een inschakelingsuitkering aanvragen?

 • Je als niet-werkende werkzoekende inschrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel. Doe dit onmiddellijk na je opleiding of studies
 • Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd geen werk hebt gevonden, ga dan op het einde ervan naar een uitbetalingsinstelling. Dat is je vakbond (ABVV, ACLVB of ACV) of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW).
 • Je hebt een aantal documenten nodig:
  • het ingevulde attest dat je van VDAB kreeg via de post.
  • je nieuwe inschrijvingsbewijs
  • het RVA-formulier C 109/36-aanvraag waarvan je deel I (“verklaring van de jongere en uitkeringsaanvraag”) invult en ondertekent.
  • een bewijs van je studies
  • je C4 als je gewerkt hebt tijdens je beroepsinschakelingstijd

 Hoeveel krijg je?

Hoeveel je krijgt hangt af van je gezinstoestand en je leeftijd. Als alleenstaande ouder val je onder de categorie “samenwonend met gezinslast” Je krijgt dan € 47,63 euro per dag of € 1238,38 euro per maand. Meer info: bedragen inschakelingsuitkeringen naargeling gezinssituatie.